<<Solární systémy
Kolektory
Řídicí jednotky
Solární zásobníky
Nechte si poradit
Státní dotace
Reference
Monitoring systému
 

Nechte si poradit

...pro naší společnost provádí ADAN- úspory energie s.r.o.

Ceny energií se neustále zvyšují. Každý z nás si uvědomuje, že plýtvat s energiemi je zbytečné, ale hlavně nesmyslné, protože nás to stojí prostředky. Nejde jen o peníze, ty jsou samozřejmě až na prvním místě. Jde také o prostředky, díky kterým energii vyrábíme. Bohužel v dnešní době se jedná většinou o prostředky (zdroje) neobnovitelné. Existuje mnoho cest jak energii uspořit a dovolíme si tvrdit, že my v tomto ohledu umíme poradit. S energií jsme přátelé. Poradenství je možné rozdělit na několik možných skupin, na které se specializujeme. Obecně se dá ale říci, že každý případ je nutné posuzovat individuálně a stává se originálním řešením s ohledem na vstupní podmínky, kterými je charakterizován.

Jedna z cest jak uspořit energii je využít obnovitelných zdrojů. Ty nám příroda poskytuje zdarma. Jedná se o zejména o následující zdroje.

 Obnovitelné zdroje
 sluneční energie:
 dokážeme ji využívat pomocí termických solárních systémů k ohřevu teplé užitkové vody a částečně vytápění
sluneční energii je možné využívat k výrobě elektřiny pomocí fotovoltaického principu
sluneční energie ohřívá zemi, vzduch vodu, která je poté primárním zdrojem tepla pro využitím tepelnými čerpadly
sluneční energií můžeme pomocí absorpční jednotky i chladit
 
 vzduch:
 větrání, zpětné získávání tepla z větracího vzduchu
nejjednodušší cesta pro využití tepelnými čerpadly
omezeně možné využít větru k výrobě el. energie pomocí větrných elektráren
 
 země:
 nejběžnější zdroj pro využití tepelnými čerpadly
geotermální teplo – možné využít přímo k vytápění nebo předehřevu TUV
 
 voda:
 při dostatečné vydatnosti podzemních zdrojů je možné využít jako primární teplo pro tepelné čerpadlo
zdroj potenciální energie pro výrobu elektřiny
 
 Poradenství provádíme dle druhu objektu
 Občanská výstavba:
 Rodinné domy (novostavby, rekonstrukce)
Bytové domy (novostavby, rekonstrukce)
Soustředíme se především na celkové zhodnocení stavu budovy s ohledem na dostatečný odpor obvodové konstrukce a výplní. Navrhujeme takové technologie, které znamenají úsporu provozních nákladů na vytápění, chlazení a větrání. Soustředíme se na využití obnovitelných zdrojů.
 
 Podniky:
 Administrativní podniky
Výrobní podniky
Naším cílem je provedení celkové analýzy energetických vstupů a výstupů hospodaření s energiemi. Navrhujeme pasivní i aktivní opatření. Soustředíme s na využívání odpadního tepla v největší možné míře.
 
 Služby v poradenství
 Studie
 Zhodnocení vstupů, hrubý návrh možností úspor. Umožňuje stanovení druhů úsporných opatření. Studie se nezabývá přesnými výpočty a dimenzováním úsporných opatření.
 
 Energetický posudek
 Přesné zhodnocení vstupů, přesné výpočty potenciálů úspor. Přesné navržení kapacit zařízení a charakteristik stavebních popř. izolačních materiálů. Výsledkem je jednovariantní opatření. Předběžné investiční, provozní náklady a návratnost řešení. Nezabývá se výběrem zařízení nebo materiálu od konkrétní firmy. Energetický posudek je často nutnou součástí jako příloha žádosti pro SFŽP
 
 Energetický audit
 Nejkompletnější zhodnocení stavu věcí v jakémkoli auditovaném návrhu. Výsledkem je vícevariantní návrh úspor s výpočtem návratností, a ostatními ekonomickým ukazateli. Bývá vyžadován jako součást žádosti pro řízení se SFŽP.
 
 Projekt
 Zpracovává do konkrétní podoby navržená opatření. Dimenzuje a popisuje zařízení. Stanovuje konkrétního dodavatele celků. Rozsah projektu se liší dle aktu, zda se jedná o projekt pro stavební povolení nebo projekt prováděcí.
 
 Drobné výpočty
 Tepelné ztráty obálkově, tepelné ztráty místnost po mísnosti, provozní náklady, dimenzovaní topných zařízení, dimenzování otopných a větracích soustav
 
Vyžádejte si více informací: info@animatrans.cz